Bản thông tin Hội thảo Chuyên đề Giải pháp Dự vào Tự nhiên AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

Bản thông tin Hội thảo Chuyên đề Giải pháp Dự vào Tự nhiên AASCTF

24 June 2022

View Document

[Cũng có sẵn bằng tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Khmertiếng Lào]

Khác với các công trình hạ tầng xám, các giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS) sử dụng hoặc mô phỏng môi trường thiên nhiên trong việc giải quyết các thách thức của đô thị, và các giải pháp này thường là những giải pháp hiệu quả hơn về kinh tế và mang lại nhiều ích lợi đa dạng cả về kinh tế, xã hội và/hoặc môi trường. Thông qua Hội thảo chuyên đề này, Quỹ Tín thác Đô thị Thông minh Úc – ASEAN (AASCTF) muốn giới thiệu phương thức thực hiện các giải pháp dựa vào tự nhiên trong môi trường đô thị với hỗ trợ của các công cụ số, và đạt được những kết quả về kiểm soát úng ngập, giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nâng cao giá trị đất đai, và cải thiện tính đa dạng sinh học. Tại cuối Hội thảo, các thành viên tham dự sẽ nâng cao hiểu biết, kỹ năng phát triển các thành phố xanh, đáng sống và thích ứng.

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.