ខិតប័ណ្ណសិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិ របស់AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ខិតប័ណ្ណសិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិ របស់AASCTF

24 June 2022

View Document

[ខិត្តប័ណ្ណក៏មាននៅក្នុង ភាសាអង់គ្លេស, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឡាវ, និងវៀតណាម]

មិនដូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពណ៌ប្រផេះទេ ដំណោះស្រាយផ្អែក លើធម្មជាតិ (NbS) ប្រើ ឬយកតត្រាប់តាមបរិស្ថានធម្មជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងទីក្រុង ហើយដំណោះ ស្រាយទាំងនេះតែងមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងមានអត្ថប្រយោជន៍រួមជាច្រើន មិនថាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង/ឬ បរិស្ថាន ។ តាមរយៈសិក្ខាសាលានេះ មូលនិធិទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានអូស្ត្រាលី (AASCTF) មានគោលបំណងបង្ហាញពីរបៀបអនុវត្ត NbS នៅក្នុងបរិបទទីក្រុងដោយមានការគាំទ្រពីឧបករណ៍ឌីជីថល ហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ដូចជា ការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់ ការកាត់បន្ថយកំដៅក្នុងទីក្រុង ការបង្កើនតម្លៃដី និង ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវចម្រុះក្នុងស្រុក ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃសិក្ខាសាលា អ្នកចូលរួមនឹងបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគេដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងបៃតង ធន់នឹងគ្រោះធម្មជាតិ និង ងាយស្រួលរស់នៅ ។

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.