Bản thông tin Hội thảo Chuyên đề Quản lý Tài chính Đô thị Thông minh AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

Bản thông tin Hội thảo Chuyên đề Quản lý Tài chính Đô thị Thông minh AASCTF

24 June 2022

View Document

[Cũng có sẵn bằng tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Khmertiếng Lào]

Các thành phố trong khu vực đang đối diện với nhiều thách thức; nhưng nguồn lực hạn chế, đặc biệt là ngân sách thành phố, có thể cant trờ việc giải quyết vấn đề. Các thành phố phải có khả năng cải thiện hiệu quả trong thu ngân sách, và đa dạng hóa nguồn thu để có thể đầu tư cho phát triển đô thị. Thông qua Hội thảo chuyên đề này, Quỹ Tín thác Đô thị Thông minh Úc – ASEAN (AASCTF) sẽ giới thiệu mô hình quản lý tài chính đô thị thông minh (SCFM), tầm quan trọng của vấn đề này cũng như chú trọng vào các cơ hội và thách thức của quản lý tài chính đô thị thông minh. Các thành viên tham dự, đặc biệt là các công chức của thành phố, sẽ được tiếp cận phương pháp xây dựng lộ trình đối với các nhu cầu cơ bản và nâng cao năng lực quản lý tài chính, trong đó bao gồm cả việc tăng nguồn thu cho ngân sách.

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.