ໃບປິວກອງປະຊຸມວິຊາການ ຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງນະຄອນອັດສະລິຍະ ຂອງກອງທຶນ AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ໃບປິວກອງປະຊຸມວິຊາການ ຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງນະຄອນອັດສະລິຍະ ຂອງກອງທຶນ AASCTF

24 June 2022

View Document

[ຍັງມີຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຂະເໝນ, ແລະຫວຽດນາມ]

ນະຄອນ ແລະ ເທດສະບານ ຢູ່ພູມິພາກ ແມ່ນກໍງລັງປະເຊີນໜ້າກັບການບັນດາຄວາມທ້າທາຍອັນຮີບດ່ວນ ແຕ່ພັດມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາກັດ, ໂດຍສະເພາະງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ເມືອງຕ້ອງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕົວເມືອງ. ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມວິຊາການນີ້ ກອງທຶນ AASCTF ຈະໄດ້ສະເໜີ ແນວຄວາມຄິດໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງນະຄອນອັດສະລິຍະ (SCFM) ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ ແລະ ຈະເນັ້ນໃສ່ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ຂອງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນຂອງນະຄອນອັດສະລິຍະ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ໂດຍສະເພາະເຈົ້າຫນ້າທີ່ນະຄອນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການທຽບຖານ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາ ລວມທັງການສ້າງລາຍຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.