ខិតប័ណ្ណសិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឆ្លាត របស់ AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ខិតប័ណ្ណសិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឆ្លាត របស់ AASCTF

24 June 2022

View Document

[ខិត្តប័ណ្ណក៏មាននៅក្នុង ភាសាអង់គ្លេស, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឡាវ, និងវៀតណាម]

ទីក្រុង និងទីប្រជុំជនក្នុងតំបន់ ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ប៉ុន្តែដោយសារធនធានមានកម្រិត ជាពិសេសថវិការបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអាចជាឧបសគ្គរារាំងដល់កាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ ។ ទីក្រុងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូល និងធ្វើពិពិធកម្មប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួន ដើម្បីអាចមានមធ្យោបាយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ។ តាមរយៈសិក្ខាសាលានៃមូលនិធិទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានអូស្ត្រាលី (AASCTF) នឹងណែនាំអំពីគោលគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឆ្លាត (SCFM) និងសារៈសំខាន់របស់វា ហើយផ្តោតលើបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសរបស់ SCFM ។ អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា ជាពិសេសមន្ត្រីក្រុងនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់តម្រូវការគោលនានា និងកែលម្អការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ពួកគេ រួមទាំងការបង្កើតកំណើនប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្លាំង ។

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.