AASCTF Smart Cities - Tờ rơi Chương trình Các thành phố Hòa nhập (Tiếng Việt)

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

AASCTF Smart Cities - Tờ rơi Chương trình Các thành phố Hòa nhập (Tiếng Việt)

23 September 2021

View Document

English   |   ພາສາລາວ

Chương trình Đô thị Thông minh - Thành phố AASCTF Bao trùm cung cấp nền tảng cho việc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và gắn kết giữa các bên liên quan từ mỗi thành phố cũng như mọi thành phố trong khu vực để xác định và thúc đẩy việc quy hoạch và quản trị các thành phố bao trùm, bình đẳng hơn. Bản thông tin này cung cấp thông tin cụ thể hơn về chương trình, cũng như các kết quả và lợi ích mong đợi đối với các thành phố quan tâm. 

 
Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.