ໃບປິວ AASCTF Smart Cities – Inclusive Cities Program (ພາສາລາວ)

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ໃບປິວ AASCTF Smart Cities – Inclusive Cities Program (ພາສາລາວ)

22 September 2021

View Document

English   |   Tiếng Việt

ໂຄງການ AASCTF Smart Cities - Inclusive Cities Program ຈະສະ ໜອງ ເວທີການຮຽນຮູ້, ການແລກປ່ຽນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກແຕ່ລະເມືອງແລະທົ່ວທຸກເມືອງໃນພາກພື້ນເພື່ອກໍານົດແລະຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນການສໍາລັບການວາງແຜນແລະການປົກຄອງເມືອງທີ່ມີຄວາມສະເີພາບແລະມີຄວາມສະເີພາບ. ໃບປິວນີ້ສະ ເໜີ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ, ພ້ອມທັງຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດໄວ້ສໍາລັບເມືອງທີ່ສົນໃຈ.

 

 

 

 
Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.