AASCTF Networking Flyer (Việt)

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

AASCTF Networking Flyer (Việt)

11 October 2021

View Document

English  |  ພາສາລາວ (Lao)  |  ខ្មែរ (Khmer)

"Quỹ tín thác các thành phố thông minh ASEAN Australia" (AASCTF) cung cấp các lộ trình hợp tác cho các nhà quy hoạch thành phố hoặc các nhà quản lý chịu trách nhiệm về các dịch vụ công đô thị để giúp hiện thực hóa chương trình thành phố thông minh của chính quyền địa phương. Tờ rơi này phác thảo các điểm đầu vào cho các hoạt động kết nối theo quỹ ủy thác, cũng như các kết quả và lợi ích mong đợi cho các thành phố quan tâm.

 

 

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Australia
Viet Nam
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.