ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញអេអេសធីធីអេហ្វ (ភាសាខ្មែរ)

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញអេអេសធីធីអេហ្វ (ភាសាខ្មែរ)

11 October 2021

View Document

English  |  ພາສາລາວ (Lao)  |  Việt

មូលនិធិជឿទុកចិត្តទីក្រុងឆ្លាតវៃអាស៊ានអូស្រ្តាលី (AASCTF) ផ្តល់ជូននូវផ្លូវសហការសម្រាប់អ្នករៀបចំផែនការទីក្រុងឬអ្នកគ្រប់គ្រងដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាកម្មសាធារណៈទីក្រុងដើម្បីជួយសម្រេចបាននូវរបៀបវារៈទីក្រុងឆ្លាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ខិត្តប័ណ្ណនេះបង្ហាញពីចំណុចចូលសម្រាប់សកម្មភាពបណ្តាញក្រោមមូលនិធិជឿទុកចិត្តក៏ដូចជាលទ្ធផលរំពឹងទុកនិងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទីក្រុងដែលចាប់អារម្មណ៍។.

 

 

 

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Australia
Cambodia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.