ខិតប័ណ្ណកម្មវិធីសិក្សាដោយមានការណែនាំ របស់ AASCTF

Event: ASEAN Australia Smart Cities Webinar Series

ខិតប័ណ្ណកម្មវិធីសិក្សាដោយមានការណែនាំ របស់ AASCTF

24 June 2022

View Document

[ខិត្តប័ណ្ណក៏មាននៅក្នុង ភាសាអង់គ្លេស, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ឡាវ, និងវៀតណាម]

គន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទីក្រុងឆ្លាតងាយរស់នៅ គឺការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ។ បច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងភាគច្រើន បង្កើតទិន្នន័យជាច្រើនពីសេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការដែលបម្រើមុខងាររបស់ទីក្រុង ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានពង្រីកទូលំទូលាយឱ្យមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្ត និងការរៀបចំផែនការក្រុងនោះទេ ។ ការព្រួយបារម្ភដែលកំពុងកើនឡើងស្តីពីឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ក៏ជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការប្រមូលទិន្នន័យផងដែរ ។ តើរដ្ឋបាលក្រុងអាចធ្វើអ្វីបាន ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងនោះមិនត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយ? តើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាចត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងដូចម្តេច ហើយតើវាអាចនាំទៅរកការរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងដោយរបៀបណា?ទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលមានការណែនាំ (GLP) របស់មូលនិធិទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានអូស្ត្រាលី ។

កម្មវិធីសិក្សានឹងផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមរយៈសិក្ខាសាលាអនឡាញចំនួនបី ដែលនឹងរួមបញ្ចូលធាតុផ្សំនៃការសិក្សាស៊ីជម្រៅសម្រាប់អ្នកចូលរួមរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលបានជ្រើសរើស ។ ខិត្តប័ណ្ណនេះបង្ហាញអំពីប្រធានបទ និងចំណុចផ្តោតសំខាន់ៗដែលមានក្នុងសិក្ខាសាលានីមួយៗ ក៏ដូចជាពេលវេលា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្មវិធី ។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាគឺដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងកាន់តែសម្បូរបែប គាំទ្រការកសាងសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងនៅក្នុងបញ្ហាសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងផ្តល់នូវច្រកផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងការច្នៃប្រឌិត ។

Geographical Focus: 
Subregional- Southeast Asia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.