សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីឧបករណ៍សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

Event: Cambodia: Wetland Ecosystem Services Workshop

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីឧបករណ៍សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

13 September 2023
Author / Speaker: 
Stefano Barchiesi, BirdLife International - Email the author | Other materials by the author

View Slides

បទបង្ហាញនេះពិភាក្សាអំពីឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលប្រើក្នុងការវាយតម្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដូចជា ការវាយតម្លៃរហ័សនៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ដីសើម (RAWES) និងកញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់ការវាយតម្លៃតំបន់បណ្តាញសេវាអេកូឡូស៊ី (TESSA)។

Geographical Focus: 
Cambodia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.