ការប៉ាន់ស្មានជីវម៉ាស់កាបូនដោយប្រើRemote Sensing

Event: Cambodia: Wetland Ecosystem Services Workshop

ការប៉ាន់ស្មានជីវម៉ាស់កាបូនដោយប្រើRemote Sensing

13 September 2023
Author / Speaker: 
Radhika Bhargava, National University of Singapore - Email the author | Other materials by the author

View Slides

បទបង្ហាញនេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការផ្ទុក ការបំភាយឧស្ម័ន និងការប្រមូលផ្តុំកាបូននៅក្នុងព្រៃឈើ និងតំបន់ដីសើម និងរបៀបដែលការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីប៉ាន់ស្មានជីវម៉ាស់កាបូន។ ការប៉ាន់ប្រមាណជីវម៉ាស់កាបូនបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃដីសើម ដោយសារការលិចកាបូន និងតម្លៃសក្តានុពលរបស់វាក្នុងការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច។

Geographical Focus: 
Cambodia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.