ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធតំបន់ដីសើម

Event: Cambodia: Wetland Ecosystem Services Workshop

ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធតំបន់ដីសើម

14 September 2023
Author / Speaker: 
Billy Fairburn, BirdLife International - Email the author | Other materials by the author

View Slides

ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់ដីសើម ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនទីនៃភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ និងតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសើម និងស្វែងយល់ពីតួនាទីអនាគតដ៏មានសក្តានុពល ដែលអាចជួយគាំទ្រដល់ការកែលម្អក្នុងការអភិរក្ស ការស្ដារឡើងវិញ និងការប្រើប្រាស់តំបន់ដីសើមប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

Geographical Focus: 
Cambodia
Type of Content: 
Learning Event

Disclaimer

The views expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence of their use. By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.